Śledź nas na:Proces cywilny - terminy

Terminy dotyczą albo czynności stron lub uczestników, albo sądu.

 

 Pierwsze dodatkowo można podzielić na:

  • ustawowe (określone w ustawie - wniesienie środka odwoławczego i innych środków zaskarżenia, wniosek o przywrócenie terminu, wniesienie interwencji ubocznej);

  • sądowe (wyznacza je przewodniczący lub sąd - do przedłożenia pełnomocnictwa, do uzupełnienia braku w zdolności procesowej, wniesienie pisma przygotowawczego itp.);

  • umowne (tylko w jednym wypadku strony mogą określić termin dla czynności procesowych - podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron).

Terminy ustawowe nie mogą zostać skrócone ani wydłużone przez sąd, natomiast można zmienić terminy sądowe na wniosek zainteresowanego złożony przed upływem wyznaczonego terminu (art. 166). Dodatkowo terminy ustawowe biegną od momentu oznaczonego w ustawie, a sądowe od wydania postanowienia lub doręczenia.

Obliczanie terminów jest analogiczne jak w prawie materialnym cywilnym, przy czym oddanie pisma lub nadanie opłaty na poczcie jest równoznaczne z wniesieniem ich do sądu. Sąd z urzędu bada dochowanie terminów z uwagi na ich prekluzyjność. Uchybienie terminowi skutkuje oddaleniem pisma lub potraktowaniem go jak nie byłego.

Skutki uchybienia terminu można podzielić na ogólne i szczególne. Najważniejszym skutkiem ogólnym jest bezskuteczność czynności (art. 167), z którą może zostać powiązany obowiązek zwrotu kosztów w przypadku orzeczenia czynności jako niesumiennej lub oczywiście niewłaściwej. Szczególnym skutkiem może być zwrot dokumentu w przypadku nie uzupełnienia braku mimo wezwania sądu lub odrzucenie środka odwoławczego.

Przywrócenie uchybionego terminu zachodzi w przypadku, gdy:

  • uchybienie nastąpiło nie z winy strony (wystarczy uprawdopodobnić a nie udowodnić)

  • tylko w sytuacji ujemnych i nieodwracalnych następstw dla strony

  • strona w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia (nie później jednak niż w ciągu roku od uchybienia - przywrócenie po roku możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach) złożyła wniosek o przywrócenie terminu

  • łącznie z wnioskiem dopełniła uchybionej czynności (art. 168-169).

Uchybienie pełnomocnika lub przedstawiciela odnosi skutek dla strony, chyba że nie można przypisać winy pełnomocnikowi.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuci wniosek o przywrócenie terminu, jeśli jest on niedopuszczalny z ustawy lub wniesiony po terminie. Rozprawa jest wymagana w przypadku uchybienia z winy strony oraz gdy nie zachodzi podstawa do odrzucenia na posiedzeniu niejawnym.

 Zobacz także